Tour Hoilord's House

ชมบ้านนายหอยหลอด

วันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมกระบวนการฝึกฝนตัวเองให้ได้คุณภาพครับ การที่จะเป็น น้ำปลาดี มี่คุษภาพ สะอาด ปลอดภัยอย่างผม ไม่ใช่ง่าย ๆ นะครับ ถ้านึกไม่ออกไปดูกระบวนกา